Історія музею

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» є правонаступником музею «Косий капонір», який був заснований в 1930 році як філіал музею революції , з 1940 року діяв як філія Державного історичного музею. В 1991 році рішенням Київської міської ради народних депутатів музей «Косий капонір» був перейменований на Історико-архітектурну пам’ятку -музей «Київська фортеця» В 2007 році Указом Президента України Історико-архітектурній пам’ятці-музею «Київська фортеця» надано статус Національного.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» - це унікальний музейний комплекс загальною площею більше 10 га, створений на базі Госпітального укріплення Київської фортеці, який включає два музеї – Музей Історії вітчизняної фортифікації та Музей історії використання споруд Київської фортеці та експозицію під відкритим небом з оборонними валами, фортечною стіною та капонірами, а також найбільший в Європі Лисогірський форт площею більше 120 га в Голосіївському районі м. Києва.

Музей «Київська фортеця» - це не тільки музей фортифікації, багато його споруд тісно пов’язані з історією громадських визвольних рухів в Україні . Гарнізон фортеці брав активну участь в революційних подіях в м. Києві на початку минулого століття, в тому числі відоме повстання 1907 року. Тому ці пам’ятки особливо багатогранно відображають свою епоху.

Внутрішні приміщення та архітектурні комплекси Київської фортеці мають чудову акустику під відкритим небом на території в кілька гектарів. Сьогодні це чудові місця для проведення масових заходів, концертів і вистав під відкритим небом. Зокрема започаткований в 2012 році фестиваль «ІНТЕРФЕСТ «Київська фортеця». Музей відіграє значну роль в культурно-освітньому житті столиці. Він є важливим об’єктом туристичного відвідування. В 2011 році отримав диплом фіналіста акції «7 чудес України».

Головними напрямками діяльності музею є науково-дослідна, культурно-освітня, фондова та пам’яткоохоронна робота. Основними завданнями пам’ятки-музею є вивчення і використання пам’яток культури, збереження та популяризація історико-культурних надбань, виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму та відданості своїй незалежній державі-Україні, шанобливого ставлення до її історії, сприяння її національному піднесенню і духовному розвитку.

National historical-architectonic museum “The Fortress of Kiev”

National historical-architectonic museum “The Fortress of Kiev” is succeed of museum “Kosoj caponier”, which was founded in 1930 as branch of museum of revolution, from 1940 worked as branch of State historical museum. In 1991 borough council of people's deputies of Kiev passed a resolution to rename “Kosoj caponier” to Historical-architectonic monument-museum “The Fortress of Kiev”. In 2007 President of Ukraine conferred a status “National” to Historical-architectonic monument-museum “The Fortress of Kiev”.

National historical-architectonic museum “The Fortress of Kiev” is unique museum complex that have more than 10 hectares of area, created on the base of Hospital fortification which consists of Museum of history of fortification in Ukraine and Museum of fortifications works application history of “The Fortress of Kiev” and exposition in the open air with defensive ramparts, wall and caponiers and also the biggest in Europe Lisogorskiy fort with area more than 120 hectares in Golosievskiy district of Kiev.

Museum “The Fortress of Kiev” is not only museum of fortification but also connected with history of civil liberation movements in Ukraine. Garrison from fortress took part in revolutionary events in Kiev in the beginning of XX including in famous rising of 1907. So that’s why these monuments are especial kind of multi-sides representation of epoch.

Inside premises and architectonics complexes of Fortress of Kiev on the open air have wonderful acoustics on territory of few hectares. Today it’s splendid place for conduct massive measures, concerts and performances on the open air. Especially festival INTERFEST “The fortress of Kiev” started in 2012. Museum plays very important role in cultural and educational life of capital. It is important object of tourism visiting. In 2011 got finalist certificate of participating share “7 wonders of Ukraine”.

Main directions of work of museum are: scientific-research, cultural and educational, fund and protection of heritage. Main aim of monument-museum is learning and using of cultural monuments, protection and popularization of historical and cultural heritage, education in the spirit of patriotism, devotion itself independent Ukraine, respectful attitude to her history, help itself national and inner development.